برنامه های حمایتی مرکز نواوری

 

مرکز نواوری دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران با کمک پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در نظر دارد از ایده های نوآورانه و فناورانه سراسر کشور در قالب برنامه های رویش، شکوفایی و جهش حمایت کند.

صاحبان ایده های نوآورانه و فناورانه با قابلیت ایجاد کسب و کار با سطح آمادگی 1 تا 7 میتوانند در قالب برنامه رویش و شکوفایی و جهش شرکت نمایند. برنامه رویش برای TRL1-3 ، برنامه شکوفایی برای  TRL4-6، برنامه جهش برایTRL1-7.

تعریف سطوح آمادگی فناوری (TRL)  

 • TRL1:

طرح پیشنهادی در مرحله اصول و ایده های اولیه هست. در این سطح از فناوری، تحقیقات پایه ای و بنیادی گزارش میشود.

مثال TRL1: مقاله های علمی.

 • TRL2:

طرح پیشنهادی در مرحله مفاهیم فناوری و موارد بکارگیری و روال شده است. به عبارتی طرح پیشنهادی در این مرحله، شامل مفاهیم کاربردی فناوری است. موضوعات در این مرحله، مفهومی و تقریبی است.

 مثال TRL2: ثبت اختراع ایده، مدل سازی، ارائه دانش استخراج شده از یک پژوهش.

 • TRL3:

طرح پیشنهادی در مرحله کاربرد دقیق و علمی مبتنی بر ویژگیهای رسمی یک فناوری شناخته شده است. این مرحله شامل مطالعات دقیق علمی و تحلیلی و بررسیهای آزمایشگاهی است تا اعتبار سنجی الزم صورت پذیرد.

مثالTRL3: اثبات مفهومی یک ایده به صورت تئوری در سطح مدلهای ریاضی و تجربی.

 • TRL4:

اجزای آزمایشگاهی و نمونه های اولیه طرح پیشنهادی آماده هست. به طوریکه، با کنار هم قرار گرفتن اجزای یک سیستم، فناوری آماده به کار شکل میگیرد. البته هنوز سطح اطمینان و عملکرد فناوری پائین است.

مثالTRL4: دستیابی به نمونه آزمایشگاهی (اولیه/ پروتوتایپ) محصول.

 • TRL5:

اجزای طرح مورد نظر در عمل آزمون شده و در مرحله بکارگیری آزمایشگاهی قبول شده است. اجزای اولیه طرح، در ابعاد و دقت واقعی و غیرآزمایشگاهی تهیه شده و در کنار یکدیگر برای آزمون نهائی واقعی مهیا میشوند.

مثالTRL5: دستیابی به نمونه آزمایشگاهی (اولیه/ پروتوتایپ) محصول که تحت شرایط محیطی نزدیک به محیط واقعی (آزمایشگاهی/شبیه سازی شده) به درستی عمل میکند.

 • TRL6:

نمونه اولیه )مدل سیستمی( مورد تائید آزمایشگاهی و در ابعاد واقعی طرح مورد نظر در این مرحله در محیط آزمایشگاهی با موفقیت آزمایش شده است.

مثال:TRL6 دستیابی به نمونه محصول که تحت شرایط محیطی نزدیک به محیط واقعی )آزمایشگاهی/شبیه سازی شده( به درستی عمل میکند.

 • TRL7:

محصول در این مرحله، آماده به کارگیری در محیط واقعی است. محصول فناوری در یک محیط عملیاتی با شرایط اولیه آزمون واقعی بکار گرفته میشود. در این مرحله، وجود یک محیط و فضای عملیاتی متفاوت برای بکارگیری سیستم کامل فناوری و اجزا در آن مورد نیاز است.

مثال:TRL7 دستیابی به نمونه محصولی )تولید پایلوت( که در محیط واقعی و متفاوت با شرایط آزمایشگاهی به درستی عمل میکند.

 • TRL8:

در این مرحله، محصول در قالب یک سیستم حقیقی و واقعی کامل شده با قابلیت بهره برداری با اطمینان بالا قرار دارد. فناوری، آماده بهره برداری تحت وضعیتهای مختلف است. در این مرحله ارزیابی و تستهای نهائی پایان یافته و سیستم به صورت یک پکیج قابل اجرا و انتقال مورد تصور است.

مثال:TRL8  محصول آماده بهره برداری در محیط واقعی و تحت شرایط مختلف بوده و از سطح تولید پایلوت خارج شده است.

 • TRL9:

در این گام، محصول در مرحله آزمون عملیاتی کامل، موفق عمل کرده است .به عبارتی، عملکرد فناوری مربوطه در وضعیتهای شبه بحران و عملیاتی کامل اثبات شده است.

مثالTRL9:  محصول مورد بهره برداری تحت شرایط واقعی در سطح تولید انبوه میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متقاضیان بر اساس سطح آمادگی فناوری طرح خود از طریق یکی از برنامه های ذیل حمایت می شوند:

    

برنامه جوانه

مرکز نواوری دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران با حمایت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برنامه جوانه را به عنوان موتور محرک حرکت دانشجویان به سمت پرورش تفکر کارآفرینی و خلاقیت و به منظور ایجاد جرقه های تولید ایده برای ایجاد و توسعه یک کسب و کار پایدار طراحی نموده است.

 • هدف اصلی این برنامه کمک به گسترش چارچوب های فکری دانشجویان، همکاری در فعالیت های فناورانه، افزایش مهارت و شکل گیری ایده های ایجاد کسب و کار بر پایه دانش کسب شده در حین تحصیل در دانشگاه است. پرورش ویژگی هایی نظیر خطرپذیری، آینده نگری، مهارت های رهبری و مهارت های تجاری، فرصت های کارآفرینی پیش روی دانشجویان را افزایش می دهد و آنان را به یک کارآفرین موفق تبدیل می کند. بخش های مختلف برنامه جوانه عبارتند از:
 • برگزاری مسابقات علمی دانشجویی
 • حمایت از برگزاری تورهای بازدید از صنعت
 • حمایت از فعالیت های کارآفرینانه انجمن ها و تشکل های دانشجویی

برنامه رویش

برنامه رویش با هدف کمک به دانشجویان برای طی موفقیت آمیز فرآیند اثبات مفهومی ایده طراحی شده است. در این برنامه اعتبار لازم برای اجرای فعالیت های ترویجی توسعه کسب و کار از یک سو و حمایت از فعالیت های تحقیقاتی مورد نیاز برای اثبات مفهومی ایده از سوی دیگر تخصیص می یابد. پذیرش برنامه رویش براساس معرفی تیم کاری در قالب هسته های دانشجویی و معرفی یک نفر به عنوان راهبر طرح انجام می شود.

 • هدف: حمایت از تیم هاي کاري داراي ایده بازارپسند تا مرحله تثبیت ایده.
 • مخاطب: هسته هاي نوآور داراي ایده با TRL1-3.
 • مدت: 6 ماه و حداکثر تا 3 ماه دیگر قابل تمدید می باشد.
 • خروجی: تیم پیش رشد داراي ایده تثبیت شده که رویاي تولید نمونه محصول دارد/ یا ایده اي که مفهوماً اثبات شده و قابل فروش است.

 

برنامه شکوفایی

مرکز نواوری دانشکده علوم و فنون نوین با حمایت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای ایجاد آمادگی برای تاسیس شرکت، از هسته های فناور در قالب برنامه شکوفایی حمایت کرده و تسهیلاتی را به منظور تبدیل ایده های اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران به نمونه محصول قابل ارائه به بازار در اختیار هسته های پذیرش شده قرار می دهد. اعتبارات این برنامه قابل هزینه کرد از طریق ارائه اسناد مالی براساس دستورالعمل های مربوطه خواهد بود. خروجی مورد انتظار این برنامه محصول مورد نظر و در نهایت تاسیس یک شرکت زایشی فناور است.

 • هدف: حمایت از تیم هاي کاري داراي طرح های فناورانه بازارپسند تا مرحله تولید نمونه محصول.
 • مخاطب: تیم هاي پیش رشد داراي ایده با TRL4-6.
 • مدت:12 ماه و حداکثر تا 6 ماه دیگر قابل تمدید می باشد. در هر صورت مدت برنامه متجاوز از 18 ماه نخواهد بود.
 • خروجی: شرکت نوپاي در حال تاسیس داراي نمونه اولیه محصول (MVP) که رویاي ورود به بازار دارد/ یا فناوري تولید شده که قابل فروش است .

برنامه جهش

 • هدف: حمایت از طرح های فناورانه بازارپسند تا مرحله تولید نمونه محصول
 • مخاطب: هسته های دارای ایده/طرح فناورانه با TRL1-7
 • مدت: 4 ماه و حداکثر تا 2 ماه دیگر قابل تمدید می‌باشد. در هر صورت مدت برنامه متجاوز از 6 ماه نخواهد بود.
 • خروجی:شرکت نوپاي در حال تاسیس داراي نمونه اولیه محصول(MVP) که رویاي ورود به بازار دارد/ یا فناوري تولید شده که قابل فروش است.

 

 

 

 

مزایای برنامه‌های حمایتی

 • امکان معرفی هسته جهت استقرار در آزمایشگاه/ کارگاه های عضو شبکه فناورانه یا فضاهای کاری اشتراکی
 • امکان معرفی به صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران جهت استفاده از خدمات مالی و اعتباری
 • اعطای اعتبار جهش بر اساس دستورالعمل مربوطه
 • اعطای اعتبار توانمندسازی بر اساس دستورالعمل مربوطه(خدمات راهبری، مشاوره و آموزش)
 • امکان استفاده از خدمات دفتر انتقال فناوری
 • امکان استفاده از Exit mentoring (مشاوره کسب و کار) و ارزش گذاری
 • امکان حضور و ادامه روال پیشرفت طرح در مرکز رشد

 

شرایط پذیرش

 • مطالعه دقیق دستور العمل برنامه رویش و شکوفایی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
 • مطالعه دقیق دستور العمل اعتبار تثبیت ایده و اعتبار تولید نمونه محصول
 • هر شخص فقط می تواند یک اعتبار حمایتی فعال در پارک داشته باشد. اگر قرارداد خاتمه نیافته حمایتی با پارک دارید، مجاز به ثبت نام نبوده و از فرآیند پذیرش خارج می شوید.
 • الزام داشتن تیم کاری حداقل 3 نفر دارای تخصص های لازم هسته- (یک نفر مسئول هسته و دو نفر عضو هسته – از ذکر کردن نام مسئول هسته در جدول اعضای هسته خودداری نمایید).
 • در کاربرگ توافق نامه اعضا هسته، امضای تمامی اعضای معرفی شده الزامی می باشد.
 • در قرارداد همکاری، میزان مشارکت و قدرالسهم طرفین مشخص شده و امضای تمامی افراد الزامی می باشد.
 • دقت فرمایید دریافت اعتبار حمایتی منوط به عقد قرارداد با پارک و ارائه ضمانت حسن انجام کار (شامل سفته/ چک / گواهی کسر از حقوق برای اعضای هیات علمی) می باشد.
 • هر پرونده تنها تا 3 بار جهت اصلاح و تکمیل مدارک به مسئول هسته بازگردانده می‌شود. پس از آن، پرونده از فرآیند پذیرش خارج می‌گردد.

مزایای پذیرش و استقرار

 • بهره‌مندی از خدمات مرکز نوآوری
 • هم‌افزایی از طریق ارتباط با دیگر تیم‌های نوآور و خلاق عضو مرکز نوآوری
 • آشنایی با فضای کسب و کار خصوصی