4 نکته کلیدی مقاله نویسی

 

1- قالب متن

 

 • شماره صفحه ها در پایین و وسط صفحه گذاشته شده است.

 • شماره گذاري شکلها به صورت مقابل است: شماره فصل- شماره شکل

 • شماره گذاري جدولها به صورت مقابل است: شماره فصل- شماره جدول

 • شماره گذاري زیر بخشها حداکثر تا 4 سطح به صورت مقابل است: شماره فصل-شماره بخش- شماره زیربخش

 • شماره گذاري روابط وفرمولهاي ریاضی درسمت راست و به صورت مقابل است: (شماره فصل- شماره فرمول)

 • در شماره گذاري صفحه ها براي قبل از فصل یک به صورت یونانی و براي فصل یک و فصلهاي بعد به ترتیب از شماره گذاري معمول با شروع با شماره صفحه ي یک استفاده شده است.

 • کلیه صفحه ها، به استثناي صفحه اول هر فصل شماره دارد.

 •  در ارایه و ارجاع به مراجع از استاندارد IEEE استفاده شود.

 

 

2- کلیات نگارشی

 • در نگارش متن به درستی از نیم فاصله استفاده شده است.

 • علامتهاي “،”، “.”، “:” و “؟” به کلمه ي قبلی خود چسبیده و از کلمه بعدي خود یک فاصله دارند.

 • علامت “(” به کلمه ي بعدي خود چسبیده و از کلمه ي قبلی خود یک فاصله دارد. این مساله در مورد علامت”)” برعکس است، یعنی به کلمه ي قبلی خود چسبیده و از کلمه ي بعدي خود یک فاصله دارد.

 • کلمه ي فارسی که به عنوان جایگزین کلمه اي انگلیسی استفاده شده، در اولین استفاده از آن، کلمه ي اصلی انگلیسی را در پاورقی آورده شود.

 •   اگر از شکل مخفف(Abbreviation) استفاده میکنید، در اولین استفاده از آن، کلمه ي اصلی را در پاورقی بیاورید.

 • شماره گذاري پاورقیها در هر صفحه از شماره یک شروع شده است.

 • در متن فارسی از ارقام فارسی و در متن انگلیسی از ارقام انگلیسی استفاده شده است.

 • براي بیان اعداد دو رقمی و بیشتر از حروف و یا ارقام استفاده شده، حال آنکه براي اعداد تک رقمی فقط از حروف استفاده شده است.

 • همه ي شکلها داراي زیرنویس شماره دار هستند، بطوریکه زیرنویس شکل کاملاً شرح دهندهي محتواي آن است.

 • همه ي جدولها داراي بالانویس شماره دار هستند، بطوریکه بالانویس جدول کاملاً شرح دهنده ي محتواي آن است.

 • کلیه شکلها، الگوریتمها، نمودارها، جدولها، شبه کدها، و از این قبیل، که با نرم افزارهاي دیگر تهیه شده و به متن اضافه شده کاملا خوانا هستند.

 • ارجاع به تمام شکلها، الگوریتمها، نمودارها، جدولها، شبهک دها، فرمولها و روابط ریاضی، در متن اصلی وجود دارد.

 • شرح تمام علائم، اندیسها و پارامترهاي بکار رفته در هر فرمول یا رابطهي ریاضی در جمله ي بلافصل بعد از آن آمده، مگر اینکه این علائم، اندیسها و پارامترها در روابط قبل تعریف شده بوده و براي خواننده مشخص باشند.

 • شرح کاملی از شکلها/جدولها در متن اصلی وجود دارد.

 • شرح کاملی از فرمولها و روابط ریاضی در متن اصلی وجود دارد.

 • متن هیچ غلط املایی ندارد.

 • جملات متن به صورت مجهول نوشته شده اند و از ضمیر اول شخص مفرد و یا جمع استفاده نشده است.

 • در متن فارسی تا آنجا که ممکن بوده از عبارتهاي انگلیسی استفاده نشده است.

 

 

3- محتوا

 • حجم چکیده کم بوده و به خلاصه اي از کار انجام شده و علت اهمیت موضوع می پردازد.

 • کلمات کلیدي در بخش چکیده ذکر شده است.

 • مقدمه به طور خلاصه به بیان مساله پرداخته، سپس اهمیت موضوع را تشریح کرده و پس از آن معرفی کوتاهی از موضوع دارد.

 • انتهاي پایان نامه/رساله واژه نامه داشته باشید.

 • ابتداي پایان نامه/رساله فهرست علائم داشته باشید.

4-درستی و امانتداري

 • تمام متونی که نقل به مضمون شده اند، در انتها داراي ارجاع به مرجع هستند.

 • تمام متونی که نقل قول شده اند داخل زوج گیومه قرار گرفته و پس از معرفی نام نقل کننده به مرجع آن ارجاع داده شده است.

 • هیچ مرجعی که در متن به آن ارجاع داده نشده باشد در بخش مراجع وجود ندارد.

 • منابع مطالعه نشده به عنوان مرجع استفاده نشده و در بخش مراجع آورده نشده است. بر این اساس مراجع معرفی شده در منابع به عنوان مرجع استفاده نشده اند.

 • تمام شکلها/جدولهاي برگرفته از منابع داري ارجاع به مرجع در زیرنویس/بالانویس خود هستند. نحوه ارجاع به این صورت است که اگر عیناً آورده شده بنویسید “بازچاپ از [?]”، ولی اگر محتوا از آنجا آورده شده بنویسید”برگرفته از [?]”.

برگرفته از MVLAB