تعریف نواوری

                                           نواوری=اختراع+تجاری سازی

معمولاً کارآفرینی (سرمایه گذاری) که با مخترع کار می کند نیاز دارد تا فناوری جدید را از آسایش سرد آزمایشگاههای دانشگاه به سرزمین بی رحمانه بازار بیاورد.

نوآوری نیروی محرکه اقتصاد امروزی است که برای موفقیت کسب و کار بیش از هر زمان دیگری ضروری است و دستیابی به آن دشوارتر از زمانهای قبل است. یک محل کار طراحی شده خوب یعنی مرکز نواوری این قدرت را دارد که پتانسیل نوآوری یک سازمان را تقویت کند و عملکرد افراد، تیم ها و کل  دانشگاها و شرکتها را تقویت کند.