اولین جلسه کارگروه کارافرینی دانشگاه تهران

با نام و یاد پروردگار یکتا، اولین جلسه کارگروه آموزشهای مهارتی و کارافرینی، دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران با حضور حاضرین آقایا...

ادامه مطلب