تاسیس مرکز نواوری و کارافرینی مشترک دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران و وزارت صنعت معدن و تجارت

در تاریخ 1400/4/27 جلسه ای مشترک بین دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران و معاونت آموزش و پژوهش و فناوری وزارت صمت  به منظور حمایت و...

ادامه مطلب